mail icon
pc bg image
mobile bg image

Duurzaamheid

Vanuit onze visie en betrokkenheid bij de maatschappij zijn we ons als Otri bewust van de milieu-impact van onze activiteiten. We verplichten onszelf daarom op structurele wijze de milieueffecten, waaronder het energieverbruik, te verlagen en de energie-efficiency van onze processen te verbeteren. We zijn continue op zoek naar mogelijkheden om de milieubelasting te verminderen en de duurzame uitstraling te verbeteren.

59% CO2 reductie in 2028

Door het geintegreerd toepassen van het integrale management gebaseerd op en gecertificeerd voor de VCA* en de CO2 prestatieladder niveau 3, is geborgd dat er een continue verbetercirkel is in relatie tot vermindering van het energieverbruik en de milieueffecten.

Dit betekent dat we een proactief milieubeleid moeten voeren en datgene moeten gaan doen om te komen tot reductie van onze CO2-emissies door onder andere de inzet van groene stroom en alternatieve brandstoffen.

Inhoudelijk betekent dit dat Otri op periodieke basis checkt dat:

 1. aan organisatorische en financiele voorwaarden worden voldaan
 2. energie- en CO2-reductiemaatregelen zijn vastgesteld en medewerkers betrokken zijn bij energie- en CO2-reductiemaatregelen
 3. verantwoordelijkheden zijn vastgelegd
 4. Otri compliant is met relevante wettelijke eisen en regelgeving op energiegebied
 5. het energieverbruik periodiek wordt gemeten en geanalyseerd
 6. energieprestaties worden gemonitord en geevalueerd
 7. CO2-reductiedoelstellingen op systematische wijze worden nagestreefd
 8. doelstellingen inzake ondersteuning verduurzaming bij onze klanten worden gerealiseerd

 

Het proactieve milieubeleid heeft als doel een reductie van onze CO2 emissies waarbij Otri zichzelf als doelstelling heeft gesteld om in de periode van 2023-2028 een reductie te behalen op de totale emissie voor scope 1, 2 en 3 business travel van 59% (gerelateerd aan de omvang van de organisatie, het gebruikte grondoppervlak en de gereden kilometers) t.o.v. basisjaar 2022.

Op strategisch niveau zullen hieraan de navolgende acties ten grondslag liggen:

 • verduurzaming van het wagenpark
 • gebruik maken van Nederlandse groene stroom
 • het duurzaam inkopen van goederen en materialen
 • inzet op alternatieve brandstoffen
 • inzet op circulair ondernemen

 

Op operationeel niveau willen we dit realiseren door de navolgende acties:

 • zorgen dat de beleidsverklaring beschikbaar is voor het personeel
 • de medewerkers te motiveren om milieu- en energiebewust te werken
 • de voortgang van de milieu- en energieprestaties elk kwartaal te rapporteren
 • streven naar continue verbetering op het gebied van efficientie

 

 

Klik op onderstaande buttons om de bijbehorende documenten in te zien.

duurzaamheidsbeleid  beleidsverklaring  energiemanagement actieplan

factsheet CO2 prestatieladder Niveau 3